Phone: Mobile: 0425 899 228

Xe vẫn chạy tốt, chỉ hơi cũ bề ngoi

Ph hợp cho người đi lm v người mới c bằng

Nus c thnh xin lin hệ để trao đổi thm