Phone: Mobile: 0412 330 348

Thời gian: 5:00gio đến 8:30. Tại 54 Winston ave Clarence Gardens.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.