Phone: Mobile: 0402 131 003

Cần thợ bột v SNS, việc lm ổn Định, c thể lm full time hay part time, nếu tiện đường c thể đưa đn, cuối năm c bonus.

Chỗ lm thoải mi, vui vẻ.