Phone: Mobile: 0451 199 313

Vị tr: tay chn nước, sns... Ưu tin cc bạn nhanh nhẹn, chịu kh, ha đồng.

Chỗ lm thoải mi, vui vẻ, gần st trạm v bus. Thuận tiện.