Phone: Mobile: 0402 184 938

Cng việc: nữ bn hng, cuốn cold roll, chuẩn bị đồ bn bnh m cc ngy trong tuần.

Thời gian từ 9am đến 4pm. Lương: trả theo năng lưc