Phone: Mobile: 0430 123 171
Phone: Full Time

Yêu cầu nhanh nhẹn, chăm chỉ và nghiêm túc.
Lương trả theo năng lực Thời gian: 4ngày /Tuần
Giờ làm : 8:30am-5:30pm