Phone: Mobile: 0434 948 412
Phone: Full Time

Nếu tiện đường sẽ đến đón. Lương cao, thứ 5 trả ngày rưỡi.
Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.