Phone: Mobile: 0422 525 495

Cần người lấy order và tính tiền , giờ giấc làm việc linh hoạt .yêu cầu nói tiếng Anh lưu loát, vui vẻ hoà đồng.
Lương: trả theo năng lực.