Phone: Mobile:
Phone: Full Time

Lương $22 đến $23 / giờ, Full time.

Hng sản xuất v ti chế ti nhựa từ năm 1971 với hơn 40 nhn vin v hơn 20 my vận hnh, cần tm 2 nhn vin vận hnh my in v p ti nhựa.

Yu cầu:

Sức khỏe tốt- C kinh nghiệm hng xưởng 2 năm

C thể bắt đầu lm ngay - Lm từ 7am đến 4pm, thứ 2 đến thứ 6.

Nộp đơn xin việc vo email corina@works4you.com.au hoặc gọi gặp Thi 02 96350015