Phone: Mobile: tel:0411459846
Phone: Full Time

Cần thợ nail, biết lm tay chn nước SNS, biết lm bột v waxing.

Gần tram v train. C parking ring. Thuận tiện đi lại