Phone: tel:0401508317
Phone: Full Time

- Thứ 5 , thứ 6 : 2pm - 9pm
- Cha Nhật: 10am - 5pm

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.
Lương: trả theo năng lực.