Phone: tel:0432460888
Phone: Full Time

Gần tram 109, 12 trước shop, thuận tiện cho việc đi lại.
Công việc nhẹ nhàng, phụ việc ở shop: làm nước, ghi giờ cho khách, dọn bàn.