Phone: Full Time

- 1 bạn biết lm sushi
- 1 bạn customer service ( speak Fluent in English )
- 1 bạn kitchen hand .

Tất Cả vị tr nam nữ đều được ,
cần người sing năng v thật th .

C thể khai thuế nếu cc bạn cần

tel:0422983687