Phone: Full Time

Bao ăn ở (ăn nhậu thoải mi)
Tiệm gần trạm xe, mi trường lm việc thoai mi v đặc biệt trong lnh.
Số lượng: 2
Yn Cầu biết lm: bột or sns or waxing ( biết all cng tốt )
Ưu tin: cho những người thật th, trch nhiệm trong cng việc v đặc biệt t nhiều chuyện.

tel:0405199787