Phone: Full Time

SNS, waxing, Shellac, tay chn nước.

Lương: trả theo năng lực. Lương cao . Khai thuế

Mi trường lm việc trong lnh v thn thiện.

Yu cầu c tinh thần trch nhiệm trong cng việc v thật th. Cng việc ổn định lu di tel:0433720307