Phone: Full Time

Thời gian: từ 2h đến 22h tối 2,3,4. Lương: trả theo năng lực.

Chỗ lm dễ chịu thoải mi, vui vẻ. tel:0432531699