Phone: Full Time

Yu cầu:
+ t nhất một năm kinh nghiệm.
+ Lm được t nhất 38 giờ 1 tuần (lun lm được cc ngy cuối tuần).
+ Giao tiếp tiếng Anh kh.
+ Tin cậy, thn thiện, tập trung, sing năng.... tel:0430932926