Phone: Full Time

Thời gian: cc ngy t2,3,4,5.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực. tel:040147707