Phone: Full Time

Yu cầu:
Lm nightshift, chịu kh.
C thể lm fulltime v khai thuế.
Lương: trả theo năng lực. 0426 630 887