Phone: Full Time

Lương theo kinh nghiệm và sức chăm chỉ của các bạn ( $12-$15 trở lên cash) thích hợp vs các bạn đang cần việc làm gấp và chịu khó. 0470 476 557