Phone: Full Time

Thời gian làm mấy ngày/tuần trong đó có thứ hai và thứ ba 9:30am - 4:30 pm, thứ bảy chủ nhật đóng cửa.Công việc là bấm máy lấy orders, serve khách ở food bar, v.v.... Chủ vui vẻ thân thiện. 0429 952 881