Ga: $350/w.

Nh c 4 phng 2 toilet nh c fully automatic entrance gate gần cha phổ Quang di shop tu nguyễn long 5 phc. tel:0403127910