Price: $75,000 WIWO

THU NHẬP: HƠN $20,000/THÁNG.
OUTGOINGS + TIỀN THUÊ SHOP + GST: $3,950/THÁNG.

(07) 3879 6882