Vị trí / Location : sydney

Shop nail ở vùng Richmond sydney sang tặng. Tiền thuê $860/tháng. Shop gồm có 2 bàn 5 ghế massage và 2 pḥng. Hộp đồng shop sẽ hết hạn năm 2020. Xin liên lạc Thuư 0430533445 hoặc 97262118 từ 8am cho tới 12pm only. Lư do không có người quản lư shop.