Vị tr / Location : Camberwell
Gi / Price : 80,000

Lượng khch đng quanh năm. Vị tr thuận tiện.

Mobile: 0468 368 638