Vị tr / Location: Camberwell
Gi / Price: 80,000

Lượng khch đng quanh năm. Vị tr thuận tiện.

Mobile: 0468 368 638