Price: 1999

C bao gồm 1 bộ camera li đc lắp thm.
Đn airbag bo do BMW yu cầu thay mới (hng thay free- chưa c thời gian mang đi thay)
Odometer - 230,000km
Come with RwC (200$ plus)
Rego until 9/2017
Xe cn rất tốt v lun lun đc service đng định kỳ.

Mobile: 0421 937 405