Ga: $15.500
ODO: 52.000km. Bluetooth. Cruise control.Sensor reverse
Bnh xe mới thay 6 thng. Thuế đường đến 29/10/2017
Only 1 owner
0413 535 878