Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 427
 • Replies: 0
 • Location: Melbourne Region, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Miễn ph kho học ở Melbourne

  Melbourne Region, Vic

   
   
   
   
  MIỄN PH kho học ở Melbourne:

  🈶 Certificate III in Individual Support Melbourne CBD, thứ 5 (03/08/17 bắt đầu)

  🈶 Certificate IV in Disability - Hallam, thứ 5 (20/07/17 bắt đầu)

  🈶 Certificate IV in Disability - Thomastown, thứ 6 (21/07/17 bắt đầu)

  👉 Điều kiện:

  ▶ Thường tr nhn hoặc quốc tịch c

  ▶ Chưa c bằng cấp g ở c cao hơn

  ♦chứng chỉ 2 (nếu đăng k kha chứng chỉ 3)

  ♦chứng chỉ 3 (nếu đăng k kha chứng chỉ 4)

  Ton bộ học ph sẽ được chnh phủ hỗ trợ, materials fee cho ton kho l $100-150 (ty kha), trường sẽ bố tr chỗ work placement.

  📩 Anh/chị no c nhu cầu c thể inbox hoặc alo An 0426 729 723 ah :)
   
   
  Date Listed:

  06-Jul-2017
  Contact:
   
  name
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  9602