MIỄN PH kho học ở Melbourne:

🈶 Certificate III in Individual Support Melbourne CBD, thứ 5 (03/08/17 bắt đầu)

🈶 Certificate IV in Disability - Hallam, thứ 5 (20/07/17 bắt đầu)

🈶 Certificate IV in Disability - Thomastown, thứ 6 (21/07/17 bắt đầu)

👉 Điều kiện:

▶ Thường tr nhn hoặc quốc tịch c

▶ Chưa c bằng cấp g ở c cao hơn

♦chứng chỉ 2 (nếu đăng k kha chứng chỉ 3)

♦chứng chỉ 3 (nếu đăng k kha chứng chỉ 4)

Ton bộ học ph sẽ được chnh phủ hỗ trợ, materials fee cho ton kho l $100-150 (ty kha), trường sẽ bố tr chỗ work placement.

📩 Anh/chị no c nhu cầu c thể inbox hoặc alo An 0426 729 723 ah :)