Phone: 0416521340

V́ lí do sức khoẻ, cần sang Takeaway và country fried chicken tại Sunnybank Hill