Vị trí / Location: Maribyrnong
Giá / Price: 12,800
Liên hệ / Phone: 0420268329

Nissan Navarra 2007 dual cap, 140,000km, come with roadworthy certificate. Lien lac Vu 0420268329