Phone: 0426729723

MIỄN PH kho học Chăm sc trẻ em (Diploma of Early Childhood Education and Care) ở:

🔜 Melbourne CBD, thứ 5 (20/07/2017 bắt đầu) vẫn nhận đăng k đến 03/08/2017
🔜 Melbourne CBD, thứ 7 (29/07/2017 bắt đầu)
🔜 Werribee, thứ 7 (29/07/2017 bắt đầu)
🔜 Hallam, thứ 7 (12/08/2017 bắt đầu)

👉 Điều kiện:
▶ Thường tr nhn hoặc quốc tịch c
▶ Chưa c bằng cấp g ở c cao hơn chứng chỉ 4

Ton bộ học ph sẽ được chnh phủ hỗ trợ, materials fee cho ton kho l $220, trường sẽ bố tr chỗ work placement.

Anh/chị no c nhu cầu c thể inbox hoặc alo An 0426 729 723 ah :)