Vị tr / Location: Chermside QLD
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0457 777 761

Nh hng Ch Ch vng Chermside QLD cần tuyển thợ xo, phụ bếp

Yu cầu chăm chỉ, c kinh nghiệm cho cc mn Việt Hoa

Lương trả theo năng lực

Lin hệ: 0457 777 761