Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 04230 539 06‬

Wokinabox Northpark shopping centre đang tuyển nhn vin nữ.

Thời gian: lm đươc t nhất 4 đến 5 shift một tuần.

Cần c tiếng anh, chăm chỉ, nhanh nhẹn.