Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0426 819 968

Shop Takeaway trong Westfield TTP cần một nữ bn hng.

Thời gian từ 11:30 đến 5:00. Thứ hai v thứ tư.

Lương: trả theo năng lực. Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.