Phone: Mobile: 0422 503 299

Ban tu dung thuc an nong (bain marie) cho takeaway shop hoac shop banh mi moi tinh. Co giay to mua o AGC Greenarce Hume Hway.

Mua moi tinh nhung khong xu dung vi chi ban banh mi lanh. Khong ban do nong ( hot food).

Ban re. Gia thuong luong.

Xin phone Tim 0422503299.