Phone: Mobile: 0478 770 137
Phone: Full Time

Tm người lm farm Zucchini gần Virginia.

Chủ rất thn thiện v dễ tnh.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.