Phone: Mobile: 0415 327 673

Cần tm một bạn nam lm Cleaner vng Western Australia

Thời gian: vo buổi tối bắt đầu vo khoảng 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Su. Số giờ lm khoảng từ 5 đến 6 tiếng cho mỗi buổi tối.
Điều kiện:
- C kinh nghiệm lm qua clean;
- C kế hoạch lm lu di.