Phone: Mobile: 0457 663 939
Phone: Full Time

Sparkle Carwash Hyperdome đang cần tuyển thm nhn vin.

Yu cầu đơn giản l biết li xe v thật th, nhanh nhẹn.

Lương: trả theo năng lực.