Phone: Mobile: 0488 883 939

Farm cần người ở Hanson road.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime.

Lương: trả theo năng lực.