Phone: Mobile: 0434 975 105

Nhà chính phủ 1 pḥng cho thuê $120, hoặc chuyển nhượng lại cho người cần nhà chính phụ mướn

Liên hệ biết biết thêm chi tiết