Vị trí / Location: altona north
Giá / Price: 550 thang
Liên hệ / Phone: 0403006187

Bungarlow rộng răi co lôi di riêng vùng altona north co bus di footsray 15 phut va bus di city 20' cho share 550 thang bao bill va internet .lLien lac 0403006187