Phone: Mobile: 0481 207 722

L bnh m vng Mitcham cần 2 người bn hng.

Thời gian: full-time hay part-time c kinh nghiệm.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn. Lương: trả theo năng lực.