Phone: Mobile: 0434 949 349

Phở Nom Southern Cross cần tuyển nhn vin

Mức lương: c khai thuế, thoả thun.

Yu cầu: nam dưới 30 tuổi, c kinh nghiệm lm nh hng