Phone: Mobile: 0450 400 129
Phone: Full Time

Shop Charcoal Chicken trong Northcote shopping central cần 1 nữ nv.

Thời gian: lm part time. Lương thỏa thuận với chủ.

Yu cầu: trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn.