Phone: Mobile: 0421 805 924
Phone: Full Time

Farm rau đang cần người lm casual or fulltime vng Fitzroy

Chỉ nhận những bạn c TFN v ở vng Richmond north, Fitzroy, Collingwood

Lương trả mỗi tuần vo thứ su.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.