Phone: Mobile: 0417 699 978

Cần nam làm việc tại New Park Shopping vùng Girrawheen.

Cần biết nói được tiếng anh , làm full time nếu được.

Lương: trả theo năng lực.