Phone: Mobile: 0413 003 939
Phone: Full Time

Friend or pho gần Yarraviell station cần nhn vin rửa chn.

Lương: thưởng lương trước khi thử việc

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.