Phone: Mobile: 0450 400 129
Phone: Full Time

Charcoal chicken shop at Northcote plaza need part time staff.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.