Vị trí / Location : Durack
Giá / Price : 100
Liên hệ / Phone : 0478754282

Nha con du Hai phong cho share o khu durack!nha day du tien nghi!uu tien nguoi co viec lam!neu can xin Liên Lac
Sdt:0478754282!vui long Liên he sau 3h chieu!cam on!